Hírek
Fejléc kép Tisztelt Siófok Polgárai

Siófok Kártya – Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák Siófok Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve az általa a Siófok Kártya működtetésével mindenkor megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti Kártyaszerződés, valamint a Siófok Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

Fogalom meghatározások

1) RENDSZERGAZDA: a „Siófok Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.
2) SIÓFOK KÁRTYA: az Önkormányzat által kibocsátott, Siófok kártya felirattal és logóval ellátott, megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Siófok Kártya).
3) IGÉNYLŐ: Siófok város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Siófok Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és - személyes igénylés esetén – aláírja.
4) KÁRTYABIRTOKOS: Siófok Kártyával jogszerűen rendelkező személy.
5) KÁRTYATULAJDONOS: Siófok Város Önkormányzata
6) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Szolgáltatói szerződéses jogviszonyban álló és a Siófok Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
7) ELFOGADÓ HELY: minden olyan intézmény, kereskedelmi egység, szolgáltató hely, amely a Siófok Kártya felmutatása ellenében a Kártyabirtokos részére a szerződésben vállalt kedvezményt biztosítja.
8) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Siófok Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.
9) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.
10) KÁRTYADÍJ: a Siófok Kártya igénylése alkalmával a Kártyabirtokos által fizetendő összeg, amely magában foglalja az előállítás és az első éves kártyahasználat díját.
11) MEGÚJÍTÁSI DÍJ: a Siófok Kártya érvényességi idejének lejártát követően az érvényességi idő meghosszabbításának díja
12) IGÉNYLŐLAP: a Siófok Kártya kiállításához és átvételéhez szükséges, olvashatóan és érthetően az Igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

Információk

A Siófok Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Siófok Kártya hivatalos honlapján a www.siofokkartya.hu-n továbbá tájékoztatás kérhető Siófok Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen vagy a 84/504-100; 84/504-278 telefonszámokon, valamint a info@siofokkartya.hu e-mail címeken.

A Siófok Kártya honlapján és Siófok Város Polgármesteri Hivatalában, valamint a sajtóban közzé kell tenni az alábbiakat:
- Siófok Kártya igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (továbbiakban: Igénylőlap),
- Siófok Kártyával kapcsolatos díjtételek,
- Siófok Kártya szabályzata és általános szerződési feltételek,- a Siófok Kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, mértéke és az elfogadóhelyek címlistája,
- Ügyfélszolgálat helye, elérhetősége.

I. Az Igénylőkre, illetve a Kártyabirtokosokra vonatkozó rendelkezések

1. A Kártyaszerződés létrejötte

1.1. A szerződés
- személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Rendszergazda részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével,
- elektronikus igénylés esetén a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését és a Rendszergazda részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével,
továbbá mindkét esetben az igénylés Rendszergazda által történő visszaigazolásával jön létre az Igénylő és a Rendszergazda között.

1.2. Az Igénylő a Siófok Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.

1.3 A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Siófok Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.4. A Siófok Kártya előállításának költségeit, a Kártyadíjat az Igénylő viseli. A Kártyadíj 1800,- Ft, amelyet az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az igénylés benyújtását megelőzően vagy azzal egyidejűleg készpénzes vagy banki átutalással.

1.5. A Rendszergazda a Siófok Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:
- a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
- az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
- az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.

1.6. Amennyiben az Igénylő által kitöltött Igénylőlap hiányos, a Rendszergazda annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Rendszergazda a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.

2. A Siófok Kártya igénylése

2.1. Siófok Kártyát Siófok város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy igényelhet. Amennyiben az Igénylő a 14. életévét még nem töltötte be, a Kártyaszerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet az Igénylőlapon adhat meg.
2.2. Az Igénylő a Siófok Kártyát az alábbi módokon igényelheti:
- személyesen Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálaton;
- interneten a kitöltött Igénylőlap elküldésével (www.siofokkartya.hu),
valamint minden esetben a Kártyadíj megfizetésének igazolásával.

A 14. életévét be nem töltött Igénylő csak személyesen igényelhet Siófok Kártyát.

2.3. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:
- személyes igénylés esetén készpénz átutalási megbízással (csekk);
- internetes igénylés esetén az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája történő átutalással (számlaszám: 11639002-06180700-39000008)

2.4. Személyes igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Rendszergazda jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

2.5. Interneten történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági nyilvántartás adatai alapján történik.

2.6. A Siófok Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.
2.7. Siófok Kártya az alábbi helyeken igényelhető:
- személyesen Siófok Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, továbbá az Önkormányzat által megjelölt helyeken és személyeknél
- elektronikus úton a www.siofokkartya.hu honlapon
2.8. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a Siófok Kártya rendszer üzemeltetése során az Igénylőlapon megadott személyes adatokat (név, lakcím, igazolványszám, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím és egyéb személyes adatok) a Siófok Kártyára való felhasználási jogosultság ellenőrzése, a Siófok Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten megismerje, kezelje és felhasználja.
2.9. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatait a Rendszergazda – a személyazonosság felfedése nélkül - statisztikai célra felhasználja és az így keletkezett statisztikai információkat, adatokat a Siófok Kártya Elfogadó Helyekre továbbítsa. A személyes adatok felhasználására a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 170/1993.(XII.3.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.


3. A Siófok Kártya átvétele:

3.1. Az Igénylő a Kártyát postai úton veheti át. A csomagolási és postaköltség a Kártyabirtokost terheli.

A Rendszergazda az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon belül elkészíti és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére.

3.2. Az Igénylő a Siófok Kártya átvétele alkalmával köteles a Siófok Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt 3 munkanapon belül jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Siófok Kártya előállításának és átadásának költségei a Rendszergazdát terhelik.

3.3. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyát, annak adatait sem vizuálisan, sem elektronikusan nem módosíthatja.

3.4. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Siófok Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Siófok Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

3.5. A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.

4. A Siófok Kártya használata

4.1. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Siófok Kártya átvételével válik jogosulttá.

4.2. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyával a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatóknál az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen vehetők igénybe: azzal, hogy
- csoportos kedvezmény nem alkalmazható,
- más, az Önkormányzat által biztosított kedvezménnyel össze nem vonhatók.

4.4. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

4.5. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Siófok Kártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá a személyazonításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

4.6. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Siófok Kártyát bevonja, amennyiben
- azt nem az arra jogosult személy használja;
- a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Siófok Kártya adataival;
- a Siófok Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel
A Siófok Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.

4.7. A Siófok Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve szolgáltatás igénybevételétől.

4.8. A Rendszergazda az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.siofokkartya.hu internetes oldalon, valamint a Siófok Kártya ügyfélszolgálati helyiségében.

4.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja.

4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Siófok Kártyával a www.siofokkartya.hu internetes oldalon, valamint a Siófok Kártya ügyfélszolgálati helyiségében mindenkor közzétett Elfogadó Helyeken, illetve kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.11. Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Siófok Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Siófok Kártya használatának lehetőségét.

5. A Siófok Kártya érvényessége

5.1. A Siófok Kártya érvényessége az első kiváltástól számított 2 év.
5.2. A Siófok Kártya az érvényességi idő lejártát követően – a megújítás díjának egyidejű megfizetésével – négy alkalommal egy éves időtartamra megújítható.
5.3. A Siófok Kártya megújításának díja 1200,- Ft, amelyet az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú költségvetési elszámolási számlájára – kell befizetni.

6. A Siófok Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése

6.1. A Kártyabirtokos köteles a Rendszergazda részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Siófok Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Siófok Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.
6.2. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Siófok Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Siófok Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet. Amennyiben a Siófok Kártya megrongálódása a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.
6.3. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján.
6.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Siófok Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Siófok Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. A Siófok Kártya letiltása, bevonása

7.1. A Siófok Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:
- a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,
- a Rendszergazda rendelkezése alapján, amennyiben:
- a Siófok Kártyát nem az arra jogosult használja,
- a Siófok Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel,
- a Siófok Kártya érvényességi ideje lejárt,
- a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.
7.2. Amennyiben a használni kívánt Siófok Kártya érvényességi ideje lejárt, vagy az adott kedvezmény igénybevételéhez nincsen elegendő fedezet, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Siófok Kártya bevonására nem kerül sor.
7.3. Érvénytelen Siófok Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
7.4. A Siófok Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.
7.5. A Siófok Kártya letiltására irányuló kérelem beérkezését követően a Rendszergazda haladéktalanul intézkedik a letiltás iránt. Az írásban történő bejelentés átvételétől a letiltásig terjedő időszak alatt a Siófok Kártyával esetlegesen elkövetett visszaélésekért a Rendszergazda a felelős.
7.6. A leadott, letiltott, bevont, illetve át nem vett Siófok Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

8. Reklamáció

8.1. A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:

- a Kártyaszerződés Rendszergazda vagy Elfogadó Hely általi megszegését észleli,
- a Siófok Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
- a Siófok Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
- a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre kerül.

8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül - az Ügyfélszolgálaton személyesen, írásban vagy elektronikus úton jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

8.3. A Rendszergazda a panaszt a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda további 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

9. Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs pultok állnak rendelkezésre:
- a Rendszergazda Siófok Kártyával foglalkozó munkatársai
o személyesen a 8600 Siófok, Fő tér 1. szám alatt
- Hétfő-Csütörtök 8:00-16:00
- Péntek 8:00-12:00
o telefonon a fenti hivatali időben a 84/504-100; 84/504-183 számokon érhetőek el
- a info@siofokkartya.hu e-mail címen történő információ kérés
- a www.siofokkartya.hu weblap
9.2. A Siófok Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:
- a Siófok Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása
- Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke
- esetleges akciók
- adatkezelés
- eljárás a Siófok Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén.

10. Felelősségviselés

10.1. A Siófok Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.

10.2. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Siófok Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
- a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
- a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
- a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Siófok Kártyát;
- a Kártyabirtokos a Siófok Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja
- a Rendszergazda a Kártyaszerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).
- az Elfogadó Partnerek szerződésszegése,
- az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

10.3. Az Igénylő/Kártyabirtokos a Siófok Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.4. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Rendszergazda által történő felmondását vonhatja maga után.

10.5. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. A Rendszergazda a Siófok Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

11. A Kártyaszerződés megszűnése

11.1. A szerződés megszűnik:
- írásba foglalt közös megegyezéssel,
- a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
- szerződésszegés esetén a Rendszergazda rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
- a Kártyabirtokos halálával, az erről való tudomásszerzés időpontjában,
- a jogosultsági feltételek megszűnésével,
- ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
- a Siófok Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra
- ha a Kártyabirtokos a Kártyát már négy alkalommal megújította
- a Siófok Kártya bevonásával.

11.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:
- a Siófok Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
- a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
- az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza
- a Kártyabirtokos (örököse) köteles a Siófok Kártyát 30 napon belül a Rendszergazda részére átadni

11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Siófok Kártya Rendszerből határozott időre kizárható. A kizárás időtartama alatt új Siófok Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban az Önkormányzat/Rendszergazda nevében a Siófok Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni. Ahol jelen ÁSZF Önkormányzatot vagy Rendszergazdát említ, azon a Hivatal munkatársát is érteni kell.

12.2. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda az előállítás érdekében a Siófok Kártya gyártója részére megküldje az Igénylő nevét, állandó lakcímét és fényképét (igazolványkép, vagy digitális felvétel).

12.3. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda a Kártyabirtokos adatait a Siófok Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Siófok Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az Önkormányzat/Rendszergazda köteles az Igénylő adatait 60 napon belül törölni.
12.4. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadó Helyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.
12.5. Az Önkormányzat/Rendszergazda és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

12.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.