Hírek
Fejléc kép Tisztelt Siófok Polgárai

SIÓFOK KÁRTYA DÍJA:

Postai kézbesítéssel (ajánlott levélként): bruttó 2150 Ft

A kártya díját kérjük, az igényléssel egy időben utalja az alábbi bankszámlaszámra, majd adja meg az átutalás dátumát (számmal) az erre vonatkozó pontban. Közleményben kérjük tüntesse fel nevét, címét, valamint a Siófok kártya címszót. Köszönjük!

Bankszámla száma:    Siófok Város Önkormányzata
                                     11639002-06180700-39000008

 

AZ ÉRVÉNYES IGÉNYLÉSHEZ VALAMENNYI MEZŐ KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES!

1. Név előtag: 2. Vezetéknév: 3. Keresztnév:

4. Anyja leánykori neve:

5. Neme:       Férfi         Nő  

6. Születési dátum:    Év:    Hónap:    Nap:

    Születési hely:             

7. Lakóhely:

Irányítószám:    Város:

Utcanév, házszám:

8. E-mail cím:           

9. Telefonszám (pl.: +36-1-123-4567): 

10. Mobil (pl.: +36-20-123-4567):             

11. A kártyadíj banki átutalással történő fizetésének dátuma

      Év:    Hónap:    Nap:

12. Fénykép feltöltése és szerkesztése (Fénykép készítési és konvertálási segédlet megtekintése)

Kitöltési útmutató

1. kérdés
Titulus (név előtag) alatt értendő pl.: dr., prof., ifj., özv. stb.
2. kérdés
Személyazonosító okmányban szereplő vezetéknevet kell beírni.
3. kérdés
Személyazonosító okmányban szereplő utónevet (utóneveket) kell beírni.
4. kérdés
Személyazonosító okmányban szereplő Anyja leánykori nevét kell beírni.
5.-6. kérdés
Személyazonosító okmányban szereplő nemet, születési helyet, születési időt kell beírni.
7. kérdés
Adja meg a Lakcím kártyáján szereplő Lakcímét.
8. kérdés
Adja meg e-mail címét.
9.-10. kérdés
Telefonszámként olyan telefonszámot adjon meg, amelyen munkaidőben (ügyfélszolgálati idő) elérhető.
11. kérdés
A kártyadíj banki átutalással történő fizetésének dátuma.

Siófok Kártya – Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák Siófok Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve az általa a Siófok Kártya működtetésével mindenkor megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti Kártyaszerződés, valamint a Siófok Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

Fogalom meghatározások

 1. RENDSZERGAZDA: a „Siófok Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

 2. SIÓFOK KÁRTYA: az Önkormányzat által kibocsátott, Siófok kártya felirattal és logóval ellátott, megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Siófok Kártya).

 3. IGÉNYLŐ: Siófok város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Siófok Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és - személyes igénylés esetén – aláírja.

 4. KÁRTYABIRTOKOS: Siófok Kártyával jogszerűen rendelkező személy.

 5. KÁRTYATULAJDONOS: Siófok Város Önkormányzata

 6. ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Szolgáltatói szerződéses jogviszonyban álló és a Siófok Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

 7. ELFOGADÓ HELY: minden olyan intézmény, kereskedelmi egység, szolgáltató hely, amely a Siófok Kártya felmutatása ellenében a Kártyabirtokos részére a szerződésben vállalt kedvezményt biztosítja.

 8. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Siófok Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

 9. ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

 10. KÁRTYADÍJ: a Siófok Kártya igénylése alkalmával a Kártyabirtokos által fizetendő összeg, amely magában foglalja az előállítás és az első éves kártyahasználat díját.

 11. MEGÚJÍTÁSI DÍJ: a Siófok Kártya érvényességi idejének lejártát követően az érvényességi idő meghosszabbításának díja.

 12. IGÉNYLŐLAP: Siófok Kártya kiállításához és átvételéhez szükséges, olvashatóan és érthetően az Igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

Információk

2.1 A Siófok Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Siófok Kártya hivatalos honlapján a www.siofokkartya.hu-n továbbá tájékoztatás kérhető Siófok Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen vagy a 84/504-100; 84/504-127 telefonszámokon, valamint a info@siofokkartya.hu e-mail címeken.

2.2. A Siófok Kártya honlapján és Siófok Város Polgármesteri Hivatalában, valamint a sajtóban közzé kell tenni az alábbiakat:

 • Siófok Kártya igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (továbbiakban: Igénylőlap),

 • Siófok Kártyával kapcsolatos díjtételek,

 • Siófok Kártya szabályzata és általános szerződési feltételek,- a Siófok Kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, mértéke és az elfogadóhelyek címlistája,

 • Ügyfélszolgálat helye, elérhetősége.

I. Az Igénylőkre, illetve a Kártyabirtokosokra vonatkozó rendelkezések

1. A Kártyaszerződés létrejötte


1.1. A szerződés

 • személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Rendszergazda részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével,

 • elektronikus igénylés esetén a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését és a Rendszergazda részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével,

továbbá mindkét esetben az igénylés Rendszergazda által történő visszaigazolásával jön létre az Igénylő és a Rendszergazda között.


1.2. Az Igénylő a Siófok Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.


1.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Siófok Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.


1.4. A Siófok Kártya előállításának költségeit, a Kártyadíjat az Igénylő viseli. A Kártyadíj 1800,- Ft, amelyet az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az igénylés benyújtását megelőzően vagy azzal egyidejűleg készpénzes vagy banki átutalással.


1.5. A Rendszergazda a Siófok Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,

 • az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,

 • az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.


1.6. Amennyiben az Igénylő által kitöltött Igénylőlap hiányos, a Rendszergazda annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Rendszergazda a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.


2. A Siófok Kártya igénylése

Siófok Kártyát Siófok város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy igényelhet. Amennyiben az Igénylő a 14. életévét még nem töltötte be, a Kártyaszerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet az Igénylőlapon adhat meg.

2.2. Az Igénylő a Siófok Kártyát az alábbi módokon igényelheti:

 • személyesen Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálaton;

 • interneten a kitöltött Igénylőlap elküldésével (www.siofokkartya.hu),

valamint minden esetben a Kártyadíj megfizetésének igazolásával.

A 14. életévét be nem töltött Igénylő csak személyesen igényelhet Siófok Kártyát.


2.3. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:

 • személyes igénylés esetén készpénz átutalási megbízással (csekk);

 • internetes igénylés esetén az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája történő átutalással (számlaszám: 11639002-06180700-39000008)


2.4. Személyes igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Rendszergazda jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.


2.5. Interneten történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági nyilvántartás adatai alapján történik.


2.6. A Siófok Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.


2.7. Siófok Kártya az alábbi helyeken igényelhető:

 • személyesen Siófok Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, továbbá az Önkormányzat által megjelölt helyeken és személyeknél

 • elektronikus úton a www.siofokkartya.hu honlapon


2.8. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a Siófok Kártya rendszer üzemeltetése során az Igénylőlapon megadott személyes adatokat (név, lakcím, igazolványszám, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím és egyéb személyes adatok) a Siófok Kártyára való felhasználási jogosultság ellenőrzése, a Siófok Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten megismerje, kezelje és felhasználja.


2.9. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatait a Rendszergazda – a személyazonosság felfedése nélkül - statisztikai célra felhasználja és az így keletkezett statisztikai információkat, adatokat a Siófok Kártya Elfogadó Helyekre továbbítsa. A személyes adatok felhasználására a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 170/1993.(XII.3.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

3. A Siófok Kártya átvétele:


3.1. Az Igénylő a Kártyát postai úton veheti át. A csomagolási és postaköltség a Kártyabirtokost terheli.

A Rendszergazda az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon belül elkészíti és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére.


3.2. Az Igénylő a Siófok Kártya átvétele alkalmával köteles a Siófok Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt 3 munkanapon belül jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Siófok Kártya előállításának és átadásának költségei a Rendszergazdát terhelik.


3.3. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyát, annak adatait sem vizuálisan, sem elektronikusan nem módosíthatja.


3.4. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Siófok Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Siófok Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.


3.5. A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.


4. A Siófok Kártya használata


4.1. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Siófok Kártya átvételével válik jogosulttá.


4.2. A Kártyabirtokos a Siófok Kártyával a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatóknál az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.


4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen vehetők igénybe: azzal, hogy

 • csoportos kedvezmény nem alkalmazható,

 • más, az Önkormányzat által biztosított kedvezménnyel össze nem vonhatók.


4.4. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.


4.5. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Siófok Kártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá a személyazonításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.


4.6. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Siófok Kártyát bevonja, amennyiben

 • azt nem az arra jogosult személy használja;

 • a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Siófok Kártya adataival;

 • a Siófok Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel

A Siófok Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.


4.7. A Siófok Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve szolgáltatás igénybevételétől.


4.8. A Rendszergazda az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.siofokkartya.hu internetes oldalon, valamint a Siófok Kártya ügyfélszolgálati helyiségében.


4.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja.


4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Siófok Kártyával a www.siofokkartya.hu internetes oldalon, valamint a Siófok Kártya ügyfélszolgálati helyiségében mindenkor közzétett Elfogadó Helyeken, illetve kedvezmények igénybevételére jogosult.


4.11. Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Siófok Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Siófok Kártya használatának lehetőségét.


5. A Siófok Kártya érvényessége


5.1. A Siófok Kártya érvényessége az első kiváltástól számított 2 év.


5.2. A Siófok Kártya az érvényességi idő lejártát követően – a megújítás díjának egyidejű megfizetésével – négy alkalommal egy éves időtartamra megújítható.


5.3. A Siófok Kártya megújításának díja 1200,- Ft, amelyet az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú költségvetési elszámolási számlájára – kell befizetni.

6. A Siófok Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése


6.1. A Kártyabirtokos köteles a Rendszergazda részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Siófok Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Siófok Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.


6.2. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Siófok Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Siófok Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet. Amennyiben a Siófok Kártya megrongálódása a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.


6.3. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján.


6.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Siófok Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Siófok Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. A Siófok Kártya letiltása, bevonása


7.1. A Siófok Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 • a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,

 • a Rendszergazda rendelkezése alapján, amennyiben:

  • a Siófok Kártyát nem az arra jogosult használja,

  • a Siófok Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel,

  • a Siófok Kártya érvényességi ideje lejárt,

  • a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.


7.2. Amennyiben a használni kívánt Siófok Kártya érvényességi ideje lejárt, vagy az adott kedvezmény igénybevételéhez nincsen elegendő fedezet, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Siófok Kártya bevonására nem kerül sor.


7.3. Érvénytelen Siófok Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.


7.4. A Siófok Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.


7.5. A Siófok Kártya letiltására irányuló kérelem beérkezését követően a Rendszergazda haladéktalanul intézkedik a letiltás iránt. Az írásban történő bejelentés átvételétől a letiltásig terjedő időszak alatt a Siófok Kártyával esetlegesen elkövetett visszaélésekért a Rendszergazda a felelős.


7.6. A leadott, letiltott, bevont, illetve át nem vett Siófok Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

8. Reklamáció


8.1. A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:

 • a Kártyaszerződés Rendszergazda vagy Elfogadó Hely általi megszegését észleli,

 • a Siófok Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,

 • a Siófok Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,

 • a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre kerül.


8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül - az Ügyfélszolgálaton személyesen, írásban vagy elektronikus úton jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.


8.3. A Rendszergazda a panaszt a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda további 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

9. Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs pultok állnak rendelkezésre:

 • a Rendszergazda Siófok Kártyával foglalkozó munkatársai

  • személyesen a 8600 Siófok, Fő tér 1. szám alatt

   • Hétfő-Csütörtök 8:00-16:00

   • Péntek 8:00-12:00

  • telefonon a fenti hivatali időben a 84/504-100; 84/504-127 számokon érhetőek el

 • a info@siofokkartya.hu e-mail címen történő információ kérés

 • a www.siofokkartya.hu weblap


9.2. A Siófok Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:

 • a Siófok Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása

 • Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke

 • esetleges akciók

 • adatkezelés

 • eljárás a Siófok Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén.

10. Felelősségviselés


10.1. A Siófok Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.


10.2. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Siófok Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 • a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,

 • a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

 • a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Siófok Kártyát;

 • a Kártyabirtokos a Siófok Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja

 • a Rendszergazda a Kártyaszerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények),

 • az Elfogadó Partnerek szerződésszegése,

 • az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.


10.3. Az Igénylő/Kártyabirtokos a Siófok Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.


10.4. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Rendszergazda által történő felmondását vonhatja maga után.


10.5. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. A Rendszergazda a Siófok Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

11. A Kártyaszerződés megszűnése


11.1. A szerződés megszűnik:

 • írásba foglalt közös megegyezéssel,

 • a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,

 • szerződésszegés esetén a Rendszergazda rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,

 • a Kártyabirtokos halálával, az erről való tudomásszerzés időpontjában,

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,

 • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,

 • a Siófok Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra

 • ha a Kártyabirtokos a Kártyát már négy alkalommal megújította

 • a Siófok Kártya bevonásával


11.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a Siófok Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,

 • a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,

 • az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza

 • a Kártyabirtokos (örököse) köteles a Siófok Kártyát 30 napon belül a Rendszergazda részére átadni


11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Siófok Kártya Rendszerből határozott időre kizárható. A kizárás időtartama alatt új Siófok Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

12. Egyéb rendelkezések


12.1. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban az Önkormányzat/Rendszergazda nevében a Siófok Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni. Ahol jelen ÁSZF Önkormányzatot vagy Rendszergazdát említ, azon a Hivatal munkatársát is érteni kell.


12.2. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda az előállítás érdekében a Siófok Kártya gyártója részére megküldje az Igénylő nevét, állandó lakcímét és fényképét (igazolványkép, vagy digitális felvétel).


12.3. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda a Kártyabirtokos adatait a Siófok Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Siófok Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az Önkormányzat/Rendszergazda köteles az Igénylő adatait 60 napon belül törölni.


12.4. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadó Helyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.


12.5. Az Önkormányzat/Rendszergazda és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.


12.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.


II. Az Elfogadó Partnerekre (Szolgáltatókra) vonatkozó rendelkezések


1. A Siófok Kártya Elfogadó Partnerré váláshoz az Önkormányzat/Rendszergazda és a szolgáltató között Szolgáltatói szerződés megkötése szükséges.


2. Szolgáltatói szerződés kötésére jogosult bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, továbbá gazdálkodó szervezet, amely létesítő okirata, határozata alapján terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt.


3. A Szolgáltatói szerződés a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képező űrlap (a továbbiakban: Űrlap) kitöltését és cégszerű aláírását, a Rendszergazda részére történő átadását követően a Rendszergazda általi visszaigazolással jön létre.


4. Az Elfogadó Partner az Űrlaphoz köteles mellékelni 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy nyilvántartásba vételét tanúsító határozatot, továbbá a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldányt vagy egyéb hiteles okiratot.


5. Az Elfogadó Partner az Űrlap Önkormányzat/Rendszergazda részére történő átadásával a jelen ÁSZF reá vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.


6. Az Elfogadó Partner tudomással bír arról, hogy a Siófok Kártya Siófok város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya.


7. A Siófok Kártya rendszer és a Siófok Kártya tulajdonjoga Siófok Város Önkormányzatát illeti meg.


8. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa üzemeltetett vállalkozás (Elfogadó Hely) a Siófok Kártya rendszer elfogadóhelyeként, a Szolgálgatói szerződés időtartama alatt a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékéből az általa az Űrlapon megadott mértékű kedvezményt nyújt az érvényes Siófok Kártyával rendelkező és a kedvezményt igénybe venni kívánó Kártyabirtokos számára.


9. Az árkedvezmény mértéke az Űrlapon rögzített %-os vagy egyéb módon szabályozott árengedmény, amely a Kártyabirtokost az igénybe vett termékeket/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg.


10. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az árengedmény során az aktuálisan érvényes árlista alapján kiszámított árat veszi alapul.


11. Az Elfogadó Partner a 10. pontban említett árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kártyabirtokos számára nyújtott kedvezmény mértéke is.


12. Az Elfogadó Partner részére a Rendszergazdával kötött egyedi megállapodás alapján lehetőség van kedvezmény nyújtására egyéb módon is (pl. virágosítás, parkolás kártyahasználattal).


13. A kedvezmények nyújtását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve fizetési módhoz kötni tilos.


14. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.


15. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a kártyarendszer jó hírének megőrzése érdekében, továbbá vállalt kötelezettségeiről minden érintett és a Kártyabirtokossal kapcsolatba kerülő munkatársát időben tájékoztatja, betanítja.


16. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az Elfogadó Helyen a kártyarendszerben való tagságát jelölő Siófok Kártya elfogadóhely matricát jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezi, illetve az esetleges sérült matrica tényéről az Önkormányzatot/Rendszergazdát értesíti.


16. A kedvezményt a Kártyabirtokos a Siófok Kártya előzetes (az ellenérték kiegyenlítését megelőző) bemutatásával - a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor azonnali árkedvezmény, a 12. szerinti egyedi megállapodás esetén utólagos elszámolás formájában érvényesítheti. Megilleti továbbá a kedvezmény a Kártyabirtokossal együtt érkező személyeket is abban az esetben, ha a Kártyabirtokos ezen személyek fogyasztását is (pl.: vendéglátás, taxi, stb.) saját számlája terhére fizeti meg.


16. Az Elfogadó Hely a kedvezmény igénybevételét megelőzően jogosult és köteles a Siófok Kártyát használni kívánó személy jogosultságát ellenőrizni. Ennek érdekében jogosult és köteles a Kártyabirtokos vagy ekként a kedvezményt igénybe venni kívánó személy azonításához szükséges okmányok elkérni és az adatok összevetése útján a jogosultságot megállapítani, ezt követően az okmányokat köteles visszaszolgáltatni.


17. Az Elfogadó Hely kizárólag érvényes és tiltólistán nem szereplő Siófok Kártyával rendelkező Kártyabirtokos részére nyújthat kedvezményt.


18. Az Elfogadó Hely – jegyzőkönyv felvétele mellett - köteles a részére bemutatott Siófok Kártyát bevonni és az Önkormányzat/Rendszergazda részére haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül átadni, amennyiben megállapításra kerül, hogy:

 • a Siófok Kártyát nem az arra jogosult használja,

 • a Siófok Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel,

 • a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.


19. Amennyiben a Siófok Kártya érvényességi ideje lejárt, vagy az adott kedvezmény igénybevételéhez nincsen elegendő fedezet, úgy az Elfogadó Hely köteles erre felhívni a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Siófok Kártya bevonására nem kerülhet sor.


20. Technikai meghibásodás esetén az Elfogadó Hely a kedvezmény nyújtását– az Önkormányzat/ Rendszergazda egyidejű tájékoztatása mellett – szüneteltetheti, amely tényről köteles a Kártyabirtokost a kártyahasználatot megelőzően tájékoztatni.


21. Az Elfogadó Partner jogosult bekapcsolódni a kártyarendszer intelligens elektronikus rendszerébe kártyaolvasó (POS) terminál megvásárlásával és üzemeltetésével. Ezáltal az Elfogadó Helyen a kártyahasználat elektronikusan nyomon követhetővé válik, és az Elfogadó Partner összesített kártya forgalmi adatainak egyéb felhasználását is lehetővé teszi.


22. A Szolgáltatói szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződést jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 60 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondás időtartama alatt az Elfogadó Partner köteles a kedvezmények nyújtására.


23. Az Önkormányzat/Rendszergazda jogosult a Szolgáltatói szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elfogadó Partner súlyosan megszegi a Szolgáltatói szerződésben foglaltakat. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

 • a Kártyabirtokos részére nem vagy nem az előre meghirdetett mértékű kedvezményt nyújtja

 • olyan személy részére nyújt kedvezményt, aki nem rendelkezik érvényes Siófok Kártyával

 • a Siófok Kártya matricát felszólítást követően sem helyezi ki

 • a Siófok Kártya rendszer jó hírét sértő magatartást tanúsít

 • vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult, vagy ilyet kezdeményeztek, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte.


24. Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni az Önkormányzatot/Rendszergazdát, amennyiben bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az ennek elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.


25. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy a Szolgáltatói szerződés megszegésével a Kártyabirtokosnak, illetve az Önkormányzatnak/Rendszergazdának okozott valamennyi kárt megtéríti.


26. Az Elfogadó Partner hozzájárul ahhoz, hogy az Űrlapon szereplő adatait az Önkormányzat/Rendszergazda a kártyarendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja. Így különösen hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás (Elfogadó Hely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye.


27. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda az Elfogadó Partner által közölt adatokat a Szolgáltatói szerződés megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni.


28. Az Önkormányzat/Rendszergazda fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.


29. Az Önkormányzat/Rendszergazda és az Elfogadó Partner között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.


30. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa működtetett Elfogadó Hely mindenkor a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően jár el a Siófok Kártya használata során.


31. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), Siófok Város Önkormányzatának „A Siófok Kártyáról” szóló …/2011.(V.12.) sz. rendelete, továbbá magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Elolvastam az ÁSZF-et.

NYILATKOZAT

A Siófok kártya igénylésével összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: Kijelentem, hogy a Siófok kártya Általános Szerződési Feltételeit megismertem, rendelkezéseit megértettem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, továbbá a közölt adataim a valóságnak mindenben megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a Siófok Város Önkormányzata (és az általa megbízott rendszergazda) a Siófok kártya rendszer üzemeltetése során az általam az igénylőlapon rendelkezésre bocsátott személyes adataimat kezelje a Siófok kártya igénylése, gyártása és felhasználása jogosultságának ellenőrzése és a Siófok kártya által igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából.                                                                                                      

Nem járulok hozzá, hogy a Siófok kártya hírlevelét, és a kártyához kapcsolódó egyéb kommunikációs anyagokat a rendszergazda a fenti elérhetőségeimre eljuttassa.